یک قطره ...

با اسم کيجا به دنيا آمد . چون کسی معنای کيجا را نمی دانست قطره ای از دريا شد . قطره ماند اما دريا نشد ...

E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...
. Posted by Picasa امیدوارم هر چه زودتر جوجه های نوشی برگردن .


About me

Email

    1ghatreh[at]Gmail[dot]com

Links